ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Diesel Air JK, z siedzibą w Gdyni, przy ul. Mokrej 9, REGON: 072379199 , NIP: 5531136752, zwanym dalej Diesel Air lub Administrator.

KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Email: info@dieselair.pl.

Poczta: Diesel Air, ul. Mokra 9, 81-577 Gdynia.

Osobiście w siedzibie Administratora.

POCHODZENIE DANYCH

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z działalnością Diesel Air. W tym w szczególności poprzez rozmowę telefoniczną, korespondencję elektroniczną, kontakt z biurem, etc.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Do realizacji transakcji oraz przygotowywania ofert niezbędne są dane osobowe i adresowe wraz z numerami telefonów i adresami poczty elektronicznej.

W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania działań statutowych, w szczególności:

- świadczenia usług sprzedaży i serwisu,

- zamieszczenia ogłoszeń,

- kontaktu pomiędzy stronami transakcji,

- dokonywania płatności,

- wystawiania dokumentów księgowych,

- kontaktu z Diesel Air,

- obsługi zgłoszeń,

- przyjmowania sugestii,

- rozpatrywania reklamacji,

- rozwiązywania problemów technicznych,

- prowadzenia działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich,

- kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności – przez e-mail lub/i telefon.

6. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.

7. Ze względu na prawnie uzasadniony interes Diesel Air, dane osobowe są przetwarzane również w celu:

- zapewnienia bezpieczeństwa usług,

- przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom,

- statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz,

- obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy,

- archiwizacji danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Diesel Air oraz wybranych zaufanych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.

Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych Diesel Air odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).

Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

UPRAWNIENIA KLIENTÓW WZGLĘDEM WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH.

Każdy klient ma prawo do:

- dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych,

- poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności,

- usunięcia danych.

Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy, może wiązać się z rozwiązaniem umowy lub ograniczeniem ich przetwarzania w następujących przypadkach:

– Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

– Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

– Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

– Przenoszenie danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w spójnym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

– Niepodleganie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

– Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

– Gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.

2. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora

3. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

4. Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł.

5. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań.

6. Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku bankowym.

7. Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

ORGAN NADZORCZY I SKARGI

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa